Hệ thống CUSC Point

Đăng nhập bằng tài khoản mail cusc.ctu.edu.vn

TênPointID
Lưu Bá Trình 3052998
Phạm Nhựt Thắng 2001891
Trần Võ Hoài An 1803183
Nguyễn Phương Nam 1701856
Lâm Quốc Thái 1703413
Mai Nhựt Tự 1703182
Võ Minh Vương 1703219
Trang Trung Hiếu 1704009
Nguyễn Lê Phương 1702988
Trần Thị Thảo Hương 1703011
Top 10 Sinh viên có CUSC Point cao nhất!!!

Đăng nhập