Hệ thống CUSC Point

CUSC Point là đơn vị tính cho phép đánh giá năng lực học tập và rèn luyện của học viên học tại CUSC.

Cách thức tích điểm

Khi tham gia hoạt động do CUSC tổ chức sẽ được tích một số điểm nhất định tùy vào qui mô/hình thức của hoạt động sẽ có số điểm khác nhau, theo đề nghị Quy đổi điểm tích lũy CUSC Point.

CUSC ghi nhận

Trung tâm sẽ chứng nhận và kèm theo hồ sơ tốt nghiệp cho học viên khi đạt các mốc CUSC Point như sau:

Top 10 Sinh viên có CUSC Point cao nhất!!!

Họ tên Point ID
Trần Tuấn Anh
495A1200022
Lưu Bá Trình
345KT200809-J18
Cao Văn Khang
335A1300148
Nguyễn Thị Kim Nhi
325A1300046
Trần Như Phong
320A1200128
Nguyễn Trương Quỳnh Như
319A1300048
Võ Gia Dĩ
300A1300120
Phan Nhật Tài
295A1300332
Phan Thành Phú
285A1300323
Phạm Tấn Phát
280

Top 10 Sinh viên đang học có CUSC Point cao nhất!!!

Họ tên Point ID
Nguyễn Phi Khanh
272A1300284
Nguyễn Phước Nguyên
177A15060
Đỗ Đức Phát
165A1300454
Nguyễn Hoàng Nhạc
110A15085
Trần Đức Anh
110A16028
Nguyễn Duy Phương
100D18008
Trần Quốc Thuần
100CP201011-M02
Nguyễn Đỗ Quốc Dự
85A16056
Nguyễn Minh Nghĩa
85A16030
Lưu Trường Mộc
85A15065

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản mail cusc.ctu.edu.vn để xem điểm tích lũy!